Řešení CaDeT je určeno pro řízení výrobních procesů ve výrobní firmě. CaDeT obsahuje propracovanou funkcionalitu technické přípravy výroby umožňující efektivní přípravu dat jako jsou kusovníky a postupy. Procesně pokrývá řešení proces od přípravy výroby, přijetí zakázky, plánování výroby a nákupu, vyhodnocování výroby a zkoušení výrobků včetně skladového hospodářství. Řešení CaDeT řešení obsahuje moduly, které jsou blíže popsány níže.

Technická příprava výroby

Modul technické přípravy výroby obsahuje tyto oblasti:

 • Seznam výrobků tvořící ucelený pohled na vyráběné výrobky
 • V kusovnících jsou udržovány informace o tom, jaké materiály jsou nutné k výrobě. Ke každé položce kusovníku je přiřazena surovina nebo polotovar a určeny hodnoty důležité pro výrobu. Systém umožňuje pracovat s více úrovněmi kusovníků. Pro každý materiál je možno udržovat více variant kusovníků.
 • Postupy slouží k zaznamenání informací o postupu výroby. Jsou zde uchovávány informace o tom na jakém stroji – pracovišti je daná operace prováděna, jaký čas je plánovaný pro přípravu operace a dobu výroby.
 • Pracoviště je základní jednotka, která je přiřazena pro jednotlivé operace výrobního postupu. Pro tuto jednotku je stanovena možná kapacita pracoviště a proti této kapacitě je v rámci plánování výroby vyhodnocováno vytížení pracoviště.
 • Seznam dodavatelů slouží k zaznamenávání dodavatelů – výrobců surovin, které se dále používají v dodacích předpisech pro uvolnění ověřených dodavatelů.
 • Dodací předpisy slouží k uchovávání informace o požadovaných vlastnostech surovin, jejich balení, skladování, zkoušení. Ke každému materiálu – surovině je možno udržovat informaci o tom, který dodavatel – výrobce je z technického hlediska uvolněn pro dodávání daného materiálu.

Řízení výroby

Řízení výroby úzce navazuje na modul technické přípravy výroby o sestává se z následujících částí.

Požadavky na výrobu jsou jednou ze základních částí rozhraní na ekonomický software. Požadavky na výrobu jsou přenášeny z ekonomického software.

Výrobní zakázky tvoří základní objekt pro plánování, sledování a odhlašování výroby. Ke každé zakázce je při založení zakázky k danému materiálu načten platný kusovník a postup.
Po dokončení výrobní operace se provádí hlášení výroby k dané výrobní zakázce. Při tomto hlášení výroby se zaznamenávají pohyby materiálu a spotřeba výkonů na pracovištích.

Funkcionalita materiálových pohybů slouží k pohybu materiálu mezi sklady a zakázkami, ke změně stavu materiálu a k zjišťování stavu skladů.

Funkcionalita plánování výroby je zaměřena na oblast plánování materiálu a plánování kapacit pracovišť. Plánovací tabule zobrazuje uceleně přehled zakázek pro dané období, umožňuje kontrolu disponibility materiálu, ověření kapacity pracoviště a přesouvání jednotlivých operací na jiné pracoviště nebo datum. Plánování generuje požadavky na výrobu polotovarů a nákup surovin.

Zkoušení materiálů

Pro oblast zkoušení vstupních surovin , polotovarů a i hotových výrobků je aplikace CaDeT vybavena funkcionalitou:

Ke každému výrobku je možné stanovit zkušební postup – seznam vlastností, které musí daný výrobek splňovat. Ke každé vlastnosti se stanoví mezní hodnoty. Na základě vytvořených zkušebních postupů je vygenerován zkušební protokol a do něho jsou zaznamenávány naměřené hodnoty. Po zadání naměřených hodnot jsou požadované a naměřené hodnoty porovnány a jednotlivé vlastnosti a celý protokol vyhodnocen.

Kalkulace nákladů a prodejních cen

Kalkulace nákladů vychází z informací pořízených v části technické přípravy výroby (kusovníky a postupy). Dále na základě ceníků materiálu a výkonů a definované struktury kalkulace je možno stanovit kalkulaci nákladů.

Modul kalkulace prodejních cen slouží k výpočtu prodejních cen na základě definovaných pravidel výpočtu. Obchodní přirážky mohou být definovány ve vztahu ke skupinám a vlastnostem výrobků.

Správa dokumentace

Řešení je vybaveno správou dokumentace. Každý jednotlivý dokument může být svázán s výrobním pracovištěm, materiálem, specifikací výrobku a podobně.

Rozšíření aplikace pro kabelářský a plastikářský průmysl

Řešení obsahuje rozšíření pro práci s aplikací v oblasti výroby kabelů a to zejména:

 • Práce s bubny při pohybech materiálu a hlášení výroby
 • Možnost udržování odpadů na první, každou a poslední cívku dávky jak v procentuální tak absolutní výši
 • Kalkulace max. výrobní délky s respektováním omezení na jednotlivých výrobních operacích
 • Určení vhodného bubnu pro daný výrobek a délku
 • Možnost stanovování standardních výrobních délek
 • Stanovování konstrukčních a obchodních obsahů kovů jednotlivých výrobků
 • Kusovník typu Receptury pro tvorbu receptur plastových a kaučukových směsí
 • Výpočet bázových prodejních cen výrobků

Rozhraní na ekonomický software

Pro zajištění funkčnosti celého informačního systému je nutné propojení ekonomického software a řešení CaDeT.Rozhraní je řešeno zejména pro tyto oblasti:

Přenos karet materiálů, kusovníků a pracovních postupů
Přenos požadavků na výrobu z ekonomického software
Předávání hotových výrobků na sklad hotových výrobků
Rozhraní je připraveno pro systémy SAP Business Suite, je připravováno pro řešení SAP Business One a je již realizováno pro některé informační systémy na českém trhu.
Implementace řešení CaDeT

Implemantace řešení

Kromě dodání licencí informačního systému CaDeT společnost ProXIV zajišťuje implementaci a podporu tohoto řešení. Více informací naleznete v sekci Služby.